Postizanje visokog stepena kvaliteta sve više dobija na značaju zbog sve veće konkurentnosti na globalnom svjetskom tržištu. Za ulaznicu na tržište više nije dovoljan samo kvalitet već i međunarodno priznat dokaz kvaliteta u vidu sertifikata ISO 9001: 2008. Sistem menadžmenta kvaliteta je ujedno i jedini standard koji se može koristiti za sertifikaciju menadžmenta u poslovnome svijetu, imajući u vidu njegove sledeće zahtjeve:

  • obezbjeđenje zadovoljenja kupaca
  • zadovoljenje zahjteva kupaca
  • ocjenivanje sposobnosti organizacije da udovolji zahtjevima kupaca putem internih ili eksternih kontrola

„Autotransport Prijedor“ a.d. uspješno je prošao zahtjevne procjene i stekao međunarodno priznat certifikat  ISO 9001:2008. Kako bi obezbjedili sigurnost i kvalitet svojih usluga, „Autotransport Prijedor“ a.d. Prijedor odlučio se za uvođenje ISO standarda u poslovanju. Standardi u velikoj mjeri imaju pozitivan uticaj na većinu aspekata poslovanja i naših života uopšte. Oni obezbjeđuju željene karakteristike proizvoda i usluga kao što su kvalitet, bezbjednost, pouzdanost, efikasnost i pozitivan uticaj na životnu sredinu.

Povećanjem konkurentnosti preduzeća i proizvoda, ISO standardizacija potrošačima nudi proširenu ponudu i jača konkurenciju medu dobavljačima, stvarajući sigurnije, kvalitetnije proizvode i povoljnije cijene proizvoda i usluga. Standardi čine razvoj, proizvodnju i distribuciju proizvoda i usluga efikasnijim i bezbjednijim, usklađuju trgovinu između zemalja, šire inovacije, te čine život jednostavnijim time što daju rješenja za svakodnevne probleme.

ISO cetrifikat 9001:2008 našem preduzeću je samo dodatna potvrda kvalitetnog rada i dostignutog nivoa u segmentu organizacije i upravljanja kvalitetom u odnosu na zahtjeve klijenata. Takodje, to je i potvrda svim našim poslovnim partnerima ali i klijentima, korisnicima naših usluga, da se mogu još više osloniti na kvalitet naših usluga.

Sam certifikat, između ostalog, služi kao jedan vid garancije svim poslovnim partnerima i korisnicima usluga da će preduzeće kontinuirano pružati uslugu ugovorenog kvaliteta, u ugovoreno vrijeme i na ugovorenom mjestu.

Inače, ISO 9001:2008 je međunarodna norma koja se odnosi na upravljanje kvalitetom, a primjenjiva je na sve organizacije, nezavisno o vrsti djelatnosti i veličini organizacije. Temelji se na načelima upravljanja koji su odraz dobre poslovne prakse, a njihovom se primjenom u cijelosti ostvaruje poboljšanje učinka organizacije: orijentacija na kupca, vođenje, uključenost ljudi u postizanje ciljeva, procesni pristup, sistemski pristup upravljanju, trajno poboljšavanje, odlučivanje na temelju činjenica i partnerski odnos s dobavljačima.