Preduzeće „Autotransport“ osnovano je odmah nakon Drugog svjetskog rata kao traktorska zadruga, da bi se u kasnijem periodu razvio u preduzeće čija je osnovna djelatnost bila pružanje usluga u drumskom prevozu.

Tokom godina rada i prisustva na tržištu „Autotransport“ postaje prepoznatljivo i respektabilno preduzeće iz ove branše, a tome svjedoči podatak da je 1990. godine preduzeće zapošljavalo 1200 radnika, i da je po broju voznih jedinica bilo jedno od najvećih na području BiH. Vozni park tada je brojao ukupno 180 vozila, od čega 100 autobusa i 80 kamiona.

Nakon neuspjele privatazacije pokrenut je stečajni postupak 17.05.2007. godine, čime je 178 radnika tada zaposlenih radnika, ostalo bez posla.

Tokom stečajnog postupka Vlada RS pojavila se kao kupac stečajne mase, a nakon završetka postupka otpočelo se sa aktivnošću prenosa prava vlasništva na Opštinu Prijedor.

Preduzeće danas posluje kao zatvoreno akcionarsko društvo u 100% vlasništvu Grada Prijedora, pod poslovnim imenom „Autotransport Prijedor“, AD Prijedor.

Trenutno zapošljavamo 72 radnika koji su organizovani u tri radne jedinice :

– Putnički saobraćaj ( prevoz putnika, turistička djelatnost i autobuska stanica )
– Servis ( servis autobusa i teretnih motornih vozila, tehnički pregled i sertificiranje motornih vozila, laboratorija za baždarenje tahografa, te ostale srodne djelatnosti, izrada znakova-saobraćajne signalizacije i sl…)
– Zajednički poslovi ( knjigovodstvo, opšti i komercijalni poslovi)

Početkom 2013. godine je obnovljen vozni park kupovinom 4 nova autobusa marke HIGER čime su stvoreni preduslovi za uspješno poslovanje preduzeća i značajnije vraćanje na tržište pružanja usluga prevoza putnika.

U proteklim godinama preduzeće je dodatno obnovljalo vozni park tako da sada raspolaže sa  24 vozne jedinice za prevoz putnika (18 autobusa i  6 minibuseva), što je omogućilo efikasnije i kvalitetnije pružanje usluga prevoza.

Preduzeće u narednom periodu planira zaokruživanje svoje djelatnosti kroz proširivanje usluga turističke agencije te usluga koje pruža kako na tehničkom pregledu i servisu tako i u putničkom saobraćaju.

 
Cilj je postati prepoznatljiv širom zemlje i Evrope po kvalitetu pružanja svojih usluga.